Všeobecné obchodné podmienky

Martina Zagiba Víteková – Krajčírstvo TINA

So sídlom Krompašská 2432/7A, Košice - Pereš, 040 11, Slovenská republika
IČO: 40 411 842
DIČ: 1070562603
E-mail: info@lalapredeti.sk
Tel. č.: +421 908 043 397

(ďalej tiež len ako „predávajúci“)


I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len ako  „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode predávajúceho, ktorý je prevádzkovaný na webovej adrese www.lalapredeti.sk ( ďalej tiež ako „e- shop“).

1.2 Tieto obchodné podmienky špecifikujú práva a povinnosti zmluvných strán t.j. predávajúceho a kupujúceho a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 

1.3. Zoznam tovaru uvedený na internetovej stránke predávajúceho, je katalógom bežne dodávaného tovaru, pričom predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť každého uvedeného tovaru. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe požiadavky kupujúceho.

1.4. Vzhľadom na to, že nie sme pásová výroba a všetky naše výrobky sú ručne strihané, si predávajúci vyhradzuje právo na mierne odchýlky vo veľkosti (o max. 1 cm) oproti udávaným hodnotám vo veľkostnej tabuľke. Táto tolerancia nemá vplyv na funkčné vlastnosti ani životnosť produktu.

1.5. Zobrazenie tovarov v elektronickom obchode predávajúceho nemusí presne zodpovedať skutočnému vyhotoveniu tovarov, a to predovšetkým pokiaľ ide o farebnosť ponúkaných tovarov. Farebné zobrazenie ponúkaných tovarov môže byť ovplyvnené aj kvalitou používaného monitora alebo iného koncového zariadenia kupujúceho, pričom kupujúci berie túto skutočnosť na vedomie.

1.6. Látka na výrobu produktov predávaných v elektronickom obchode predávajúceho je dodávaná od jedného dodávateľa s rovnakým čiarovým kódom, napriek tomu sa odtieň látky po dodaní novej várky látky môže líšiť, pričom kupujúci berie túto skutočnosť na vedomie.

1.3 V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami. 

1.4 Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1 Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, e-mail: ke@soi.sk, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95.


II. Použitie právnych predpisov a výklad pojmov

2.1 Zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto obchodné podmienky sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

2.2 V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú nasledovnými zákonmi:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení
 • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

2.3 V prípade, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

2.4 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti)

2.5 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania.


III. Objednávka, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3.1 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a kúpnou zmluvou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky.

3.2 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára (ďalej tiež ako „objednávka“), ktorý sa nachádza na webovej adrese www.lalapredeti.sk a kúpna zmluva v takom prípade vzniká doručením formulára predávajúcemu. Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke.  Predávajúci je povinný po odoslaní objednávky zaslať kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej tiež ako „potvrdenie doručenia objednávky“).

3.3 Potvrdenie doručenia objednávky nie je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ale slúži na to, aby bol kupujúci informovaný, že predávajúcemu bola doručená objednávka.

3.4 V prípade, že objednávka kupujúceho bola zo strany predávajúceho akceptovaná  (ďalej tiež ako „akceptácia objednávky“) je tento povinný zaslať na e-mailovú adresu kupujúceho o tejto skutočnosti informáciu.

3.5 Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

3.6 Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe Kupujúcemu a v prípade pochybností o doručení akceptácie objednávky Kupujúcemu je kúpna zmluva uzavretá aj prevzatím objednaného tovaru a zaplatením kúpnej ceny Kupujúcim alebo ním poverenou osobou.

3.7 Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.

3.8 Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu kedykoľvek pred expedíciou tovaru od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

3.9 Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, že sa s nimi dostatočné oboznámil, pričom mu bol na oboznámenie poskytnutý dostatočný časový priestor a že týmto obchodným podmienkam rozumie.


IV. Platobné podmienky

4.1.Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

4.2 Cena za tovar je uvedená priamo na internetovom portáli www.lalapredeti.sk pri každom jednotlivom tovare.

4.3. Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovný spôsob úhrady kúpnej ceny - Úhrada kúpnej ceny vopred prevodom na účet Predávajúceho

4.5. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné, resp. náklady dodania tovaru podľa vybraného spôsobu a adresy dodania. Špecifikácia poštovného a balného, resp. nákladov dodania tovaru pre jednotlivé spôsoby dodania tovaru sú uvedené v článku V. týchto Obchodných podmienok. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov vrátane poštovného a balného, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

4.6. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia ponuky na webovom sídle.

4.7. Cenu za tovar vrátane nákladov dodania tovaru uhradí zákazník na základe platobných informácií odoslaných zákazníkovi predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Platobné informácie sú súčasťou potvrdenia o akceptácii objednávky. Platobné informácie sa považujú za doručené zákazníkovi dňom ich odoslania na e-mail uvedený zákazníkom v objednávke.

4.8. V prípade zákazníka, ktorý zvolil spôsob platby – úhrada kúpnej ceny vopred sa objednávka stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

4.9. Predávajúci následne po úhrade ceny tovaru vrátane nákladov dodania tovaru vystaví kupujúcemu faktúru spolu s potvrdením o úhrade, pričom každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti riadneho daňového dokladu s rozpisom jednotlivého účtovaného tovaru ako aj spôsobu ich dodania. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.


V. Dodacie podmienky

5.1 Spôsob dodania tovaru závisí od výberu kupujúceho.

5.2 Dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky je možné nasledovnými spôsobmi:

A) DODANIE TOVARU KURIÉROM NA ADRESU

Pri dodaní objednávky prostredníctvom kuriéra si účtujeme poštovné a balné v hodnote 5 €.

B) DODANIE TOVARU PROSTREDNÍCTVOM SLOVENSKEJ POŠTY NA ADRESU

Pri dodaní objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty si účtujeme poštovné a balné v hodnote 4 €.

C) OSOBNÝ ODBER TOVARU V DIELNI ĽAĽA - detské oblečenie (zdarma 0 €)

Pri osobnom odbere tovaru v dielna ĽAĽA - detské oblečenie na adrese Wuppertálska 23, Košice, 04011 je poštovné a balné zdarma 0 €.

D) ELEKTRONICKY e-mailom - (zdarma 0 €) -  tento spôsob dopravy je možné využiť len pri samostatnej objednávke darčekovej poukážky v elektronickej verzii. ĽALA darčeková poukážka vám bude po prijatí úhrady na náš účet zaslaná v elektronickej forme na e-mail registrovaný vo vašom ĽAĽA konte.

5.3 Tovar doručujeme, iba na území Slovenskej republiky.
5.4 Tovar bude doručený na adresu, ktorú uvedie kupujúci v objednávke. Tovar bude doručený v čo možno najkratšom čase. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar, ktorý je u predávajúceho na sklade /označený EXPEDUJEME DO: 3 - 5 PRACOVNÝCH DNÍ/, je zvyčajne doručený v lehote 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar, ktorý nie je u predávajúceho na sklade /označený NA OBJEDNÁVKU/, je zvyčajne doručený v lehote 15 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
5.5 Kupujúci obdrží od predávajúceho e-mail, v ktorom mu oznámi deň, kedy bol tovar zo strany predávajúceho prepravcovi odovzdaný na prepravu. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie tovaru z dôvodov na strane doručovateľov (kuriéra, pošty). Predávajúci rovnako nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú nesprávne a/alebo neúplne vyplnenou dodacou adresou zo strany kupujúceho.
5.6 Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí na faktúre, ktorá zároveň slúži ako dodací list a záručný list.
5.7 Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení nákladov za opätovné dodanie tovaru.
5.8 V prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s ustanovením § 420 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
5.9 Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Povinnosť dodať tovar sa považuje za splnenú aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. tovar odmietne prevziať. V prípade ak si kupujúci tovar neprevezme a tento je vrátený predávajúcemu, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náklady spojené s vrátením tovaru, t.j. náklady spojené s dodaním tovaru a jeho následným spätným zaslaním.
5.10 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, či nebol poškodený obal tovaru (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je kupujúci oprávnený tovar neprevziať.
5.11 V prípade poškodenia tovaru je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
5.12 Kupujúci je v prípade nedodania tovaru v lehote podľa odseku 5.4 tretia veta tohto článku Obchodných podmienok oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
5.13 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

VI. Kúpna cena

6.1. Kupujúci a predávajúci berú na vedomie, že kúpna cena dohodnutá v kúpnej zmluve je uvedená v akceptácií objednávky, pričom kúpna cena zahŕňa len cenu za tovar (ďalej tiež ako „kúpna cena“).

6.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako "kúpna cena") bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky; pokiaľ sa strany nedohodli inak.

6.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na bankový účet do 3 dní od prijatia akceptácie objednávky obsahujúcej platobné údaje Predávajúceho, ktorá príde na e-mail zadaný Predávajúcim. V prípade, že v danom termíne nedojde k úhrade na bankový účet Predávajúceho, je predávajúci oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, odstúpiť od zmluvy a objednávka Predávajúceho bude automaticky stornovaná.


VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníckeho práva t.j. v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.


VIII. Reklamačný  poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
Kupujúci bol riadne oboznámený prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok aj upozornením na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu o tom, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti zobrazenej na výstupnom zariadením (napr. monitor PC alebo tlačiareň a pod.). Takáto odlišnosť nie je vadou na strane Predávajúceho a Kupujúci sa nemôže domáhať vrátenia ceny tovaru alebo výmeny tovaru z dôvodu nevyhovujúceho odtieňa farby, ak táto skutočnosť vyplýva z odlišného zobrazenia tovaru na koncovom zariadení.
Zároveň bol kupujúci oboznámený o tom, že látka na výrobu produktov predávaných prostredníctvom elektronického obchodu je dodávaná od jedného dodávateľa s rovnakým čiarovým kódom, no napriek tomu sa odtieň látky po dodaní novej várky látky môže líšiť, pričom táto odlišnosť nie je vadou na strane Predávajúceho a Kupujúci sa nemôže domáhať vrátenia ceny tovaru alebo výmeny tovaru z dôvodu nevyhovujúceho odtieňa farby.

8.3 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.4 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.5 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

8.6 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

8.7 Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení predávajúcemu.

8.8 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich v čase pred odoslaním objednávky prečítať.

8.9 Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8.10 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1 až 8.9 týchto obchodných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

8.11 Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú kumulatívne splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

8.12 Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e- mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.13 Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona č. 250/2007 ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom ,doporučeným listom a pod.) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

8.14 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.15 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.16 Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.17 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.18 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.19 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.20 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

8.21 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.22 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.23 Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky bezplatné.

8.24 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.

8.25 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

8.26 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

8.27 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru.

8.28 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

8.29 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.30 Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

8.31 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.32 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia predávajúceho, za vady vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, skladovania, užívania, ako aj za chyby spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.

8.33 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Martina Zagiba Víteková – Krajčírstvo TINA, je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, http://www.soi.sk , alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.34 Kupujúci berie na vedomie, že článok 8 týchto obchodných podmienok je „Reklamačným poriadkom“ a potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom v plnom rozsahu oboznámil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.


IX. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

9.1 Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

9.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

9.3 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

9.4 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

9.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

9.8 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

9.9 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

9.10 Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a nepoužívaný.

9.11 Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.12 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.13 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.14 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

9.15 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu najmä:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

9.16 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a)  predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b)  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

9.17  Ustanovenia čl. 8  týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty, ktoré nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.


X. Práva a povinnosti zmluvných strán

10.1 Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť
informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodných  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 9 a v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 8 týchto obchodných a podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 9 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 10 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
x) o tom, že zobrazenie tovarov v elektronickom obchode nemusí presne zodpovedať skutočnému vyhotoveniu tovarov, a to predovšetkým pokiaľ ide o farebnosť ponúkaných tovarov a že farebné zobrazenie ponúkaných tovarov môže byť ovplyvnené aj kvalitou používaného monitora alebo iného koncového zariadenia kupujúceho, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
y) o tom, že látka na výrobu produktov predávaných prostredníctvom elektronického obchodu je dodávaná od jedného dodávateľa s rovnakým čiarovým kódom, no napriek tomu sa odtieň látky po dodaní novej várky látky môže líšiť, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 10.1 písm. e) týchto obchodných  podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 10.1 písm. i) týchto obchodných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

10.3 Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal kritéria určené platnými právnymi predpismi SR
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

10.4 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

10.5 Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

10.6 Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred prostredníctvom bankového prevodu.

10.7 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

10.8 Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
d) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

10.9 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.


XI. Ochrana osobných údajov

11.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2 Používaním webu www.lalapredeti.sk kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. 

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

11.5 Vyššie uvedené osobné údaje je treba spracovať za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a ochrany práv a povinností zmluvných strán.

11.6 Údaje, ktoré poskytne kupujúci, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak kupujúci potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa kupujúci zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

11.7 Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.

11.8 Osobné údaje budú spracovávané za vyššie uvedeným účelom po dobu vybavenia objednávky / dodania objednaného tovaru, prípadne vybavenia reklamácie.

11.9 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z. a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré sú plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21, Zákona,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona,
f) právo na prenosnosť osobných údajov - § 26 Zákona,
g) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

11.10 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

11.11 Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach.

11.12 Predávajúci vyhlasuje, že nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

11.13 Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

11.14 Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu č. 18/2018 Z. z. ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.


XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

12.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona č. 40/1964 Zb Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú primerane tieto všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka neustanovujú inak.

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

12.5 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

12.6  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.7 V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

12.8 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu: Martina Zagiba Víteková – Krajčírstvo TINA, so sídlom Krompašská 2432/7A, Košice - Pereš, 040 11, Slovenská republika

IČO: 40 411 842, DIČ: 1070562603

E-mail: info@lalapredeti.com , Tel: +421 908 043 397,
Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): .............
Dátum objednania/dátum prijatia (*): ..............
Číslo objednávky: .............
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*): ...............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*): ..............
Dôvod odstúpenia od zmluvy: ...........................................................................................................
IBAN pre vrátenie peňazí na bankový účet: .......................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ..........................
Dátum: ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.


Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese

Komu: Martina Zagiba Víteková – Krajčírstvo TINA, so sídlom Krompašská 2432/7A, Košice - Pereš, 040 11, Slovenská republika

IČO: 40 411 842, DIČ: 1070562603

E-mail: info@lalapredeti.com, Tel: +421 908 043 397,

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.lalapredeti.sk 
Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


Tieto VOP sú platné od 24.5.2022
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
Len slovenské
výrobky
Certifikované látky
OEKO-TEXT® Standard 100
Individuálny prístup
a možnosť šitia na mieru
 
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe